05 oktober 2019

Vragen en antwoorden na de kabinetsreactie op 4 oktober 2019

Wat is extern salderen? En welke richting kiest het kabinet hierin?

Extern salderen is het treffen van maatregelen buiten een project om toename van stikstofdepositie
op stikstofgevoelige Natura2000‐ gebieden te voorkomen. Voorafgaand aan het weer verlenen van
toestemmingbesluiten via extern salderen wordt amen met de provincies en gemeenten de
voorwaarden vastgelegd waarbinnen extern salderen plaatsvindt. Hierbij wordt uitgegaan van de
vergunde en feitelijk gerealiseerde capaciteit, inclusief een generiek afromingspercentage van 30%.
Hierbij is het doel dat metdit afromingspercentage een feitelijke reductie van de stikstofdepositie
plaatsvindt.

Wat betekent afroming (in relatie tot in‐ en extern salderen)?

Afroming betekent dat er minder stikstofemissie wordt toegestaan in de nieuwe vergunning dan bij
de oude vergunning. Zowel bij intern als bij extern salderen ga je uit van de feitelijkegerealiseerde
capaciteit, bij extern salderen room je daarbovenop nog 30% af. Voorbeeld: je hebt een vergunning
voor een stal met 140 koeien. De feitelijke capaciteit van de stal is 100 koeien. In dat geval wordt
uitgegaan van de emissieruimte die hoort bij 100 koeien. Als je maar 80 koeien hebt staan, kan je
voor het terugverdienen van je investeringen (bijvoorbeeld luchtwassers voor de stal) uitbreiden
naar 100 koeien.Dat geldt ook voor de andere sectoren: je hebt een vergunning voor een bedrijfshal
met een productiecapaciteit van 1.000 eenheden. De feitelijke van de bedrijfshal is 800 eenheden.
Ook dan wordt uitgegaan van de emissieruimte die hoort bij 800 eenheden, los van de
daadwerkelijke productie van dat moment. Omdat daarnaast bij extern salderen 30% wordt
afgeroomd, betekent dit dat als de stal of bedrijfshal uit dit voorbeeld wordt gekocht, je maar
gebruik kunt maken van de emissieruimte van 70 koeien of 560 productie‐eenheden voor je nieuwe
project.

bron: Ministerie van Landbouw

Copyright ©2019 Lavrijsen Makelaardij
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleen
d

Indien u op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief

Terug <


Powered by GSD